Pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Nawet wtedy, gdy system instalacji elektrycznej w mieszkaniu jest wyposażony w wyjątkowe urządzenia i najnowocześniejsze materiały zapewniające bezpieczne użytkowanie zawsze niezbędne są, zarówno działania profilaktyczne jak i nadzorujące bezpieczeństwo. Systematyczne działania w tym kierunku pozwalają na zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia a nawet życia, domowników w przypadku obiektów mieszkalnych, ciągłości pracy w przypadku przedsiębiorstwa. Wczesne wykrywanie potencjalnej awarii poprzez regularne – okresowe pomiary elektryczne ma również niebagatelny wpływ na same urządzenia działające w systemie, przedłużając ich żywotność.

Przegląd instalacji elektrycznej Wrocław

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu, jego zakres i częstotliwość regulowana jest przepisami prawa. Pierwszym etapem weryfikacji systemu instalacji elektrycznej w mieszkaniu jest sam odbiór instalacji elektrycznej. To obowiązkowa procedura niezbędna przed przekazaniem systemu do eksploatacji, zgodnie z normą PN-EN 60304-6-61. Pomiary Elektryczne Wrocław powtarzają się również przy każdej zmianie właściciela mieszkania. Nowy zobowiązany jest to powiadomienia o przejęciu mieszkania właściwy dla niego oddział, który dopiero po dokonaniu pomiarów przekaże nowemu użytkownikowi prawo do korzystania z instalacji.

W każdym budynku mieszkalnym kontrola stanu technicznego obiektu musi zostać przeprowadzona raz na 5 lat. Podczas kontroli dokonuje się również przeglądu instalacji elektrycznej, podstawą do kontroli stanowią zapisy Prawa budowlanego z roku 1994. Tego rodzaju przegląd może zostać dokonany poza obligatoryjnym terminarzem, zawsze gdy wystąpią zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na działanie instalacji i stan sieci przesyłu energii. Do takich zdarzeń należą: gwałtowne wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, powódź, działanie ognia czy wysokiej temperatury. Terminarz okresowych przeglądów instalacji elektrycznej wynika z rodzaju tej instalacji, zakresu działania, środowiska, ale i czynników zewnętrznych.

Ochrona przeciwporażeniowa

Pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych sprawdza się pod kątem prawidłowego wykonania instalacji, prawidłowości przyłączeń poszczególnych urządzeń, weryfikacji ewentualnych błędów powstałych przy projektowaniu sieci wynikających choćby z odległości urządzeń emitujących ciepło czy ich lokalizacji w pomieszczeniach, w których występuje wilgoć czy wręcz woda. Wszystkie uwagi, wskazówki, wnioski i zalecenia elektryk Wrocław wpisuje w protokół z przeglądu instalacji elektrycznej.

Pomiary instalacji elektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej składa się z dwóch części, jedna to sam przegląd instalacji, na drugą składają się działania wykonujące próby oraz Pomiary Elektryczne Wrocław za pomocą specjalistycznych narzędzi. Zakres przeglądu określa Polska Norma PN-HD 60364-6:2008, która wskazuje m.in:

  • sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
  • dobór oraz ustawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych
  • dobór przewodów
  • prawidłowe rozmieszczenie i dobór urządzeń do odłączania izolacyjnego oraz łączenia
  • dobór urządzeń oraz zabezpieczeń pod kątem oddziaływania czynników zewnętrznych
  • parametry oznaczeń przewodów
  • parametry przyłączeń łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych
  • występowanie schematów informacyjnych oraz ostrzegawczych
  • poprawność połączeń przewodów
  • dostęp do urządzeń umożliwiających optymalną obsługę, identyfikację i konserwację

Zasady przeglądu okresowego instalacji elektrycznej są takie same jak przy pierwszym sprawdzaniu odbiorczym. Tylko w ten sposób można właściwie ocenić stan instalacji i jej przygotowanie do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *